1ος & 2ος Κύκλος Μαθητείας Ψηφιακές Δεξιότητες & Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες

Πρόσκληση Συμμέτοχης στον 1ο & 2ο Κύκλο Μαθητείας Ψηφιακές Δεξιότητες & Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες.

Αίτηση Συμμετοχής

Οι κύκλοι μαθητείας που προβλέπεται να υλοποιηθούν, κατηγοριοποιούνται σε δυο βασικές κατηγορίες:

 1. Θεματική ενότητα “IT SKILLS” για την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως είναι οι βασικές αλλά κι ολοκληρωμένες γνώσεις των βασικών εφαρμογών ενός Η/Υ, η ικανότητα επιτυχημένης αναζήτησης και ανεύρεσης εξειδικευμένων πληροφοριών στο Διαδίκτυο, η αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (social media, digital marketing κ.ά.) και ηλεκτρονικών τρόπων συναλλαγών. Αντικείμενο Εκπαίδευσης
  • Επεξεργασία εγγράφου (Word)
  • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
  • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)
  • Παρουσιάσεις (Power Point)
  • Βάσεις Δεδομένων ( Access)
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
 2. Θεματική ενότητα «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», για την απόκτηση δεξιοτήτων όπως είναι οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, της οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου, δεξιότητες που αναφέρονται στον συνδυασμό των διαπροσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας ενός ατόμου, των προσωπικών του πεποιθήσεων, της συναισθηματικής του νοημοσύνης και των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του. Αντικείμενο Εκπαίδευσης
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Επικοινωνία
  • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Διαχείριση του χρόνου (time management)
  • Stress management
  • Ομαδική εργασία (teamwork) και διατμηματική συνεργασία
  • Εξατομικευμένη Εξυπηρέτηση
  • Γλώσσα του σώματος και τεχνικές πειθούς
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Διαχείριση της αλλαγής
  • Σύγχρονες Τεχνικές Marketing
  • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
  • Social Media & Marketing
  • Ειδικός Σχεδιασμού ιστοσελίδων και Εφαρμογών
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Το περιεχόμενο των Social Media
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Βιωματική μάθηση και διδακτική μεθοδολογία/ σχεδιασμός μαθημάτων και εργαστηρίων)

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, θα παρακολουθήσουν την πρώτη θεματική ενότητα ενώ από την δεύτερη θεματική ενότητα θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής έως και δυο (2) εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Οι εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές που θα συμμετάσχουν στο έργο είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων από το «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων», του ΕΟΠΠΕΠ, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη εκπαιδευτική ικανότητα τους. Για το παρόν έργο και σε σχέση με τη δομή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων των προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων της ομάδας στόχου του έργου, η επιλογή του προφίλ των εκπαιδευτών καθορίσθηκε λαμβάνοντας επιπλέον και με τα εξής:

 • Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, είναι απόφοιτοι ανώτερων/ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σχετικών με το εκπαιδευτικό αντικείμενο διδασκαλίας τους και έχουν πιστοποιηθεί σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με την εκπαιδευτική ενότητα που αναλαμβάνουν.
 • Έχουν επαγγελματική εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με το θεματικό αντικείμενο της ειδίκευσης τους και γνωρίζουν να διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία ευέλικτα, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές μάθησης ενηλίκων.

Διάρκεια εκπαίδευσης
Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 30 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και οδηγεί στην απόκτηση ή/και στην επικαιροποίηση ή/και στην ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο αντικείμενο του προγράμματος.
Διάστημα υλοποίησης: 16 – 31 Οκτωβρίου 2023.

Μέθοδος υλοποίησης
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνδυάζοντας την σύγχρονη τηλεκπαίδευση με τη ασύγχρονη (4 ώρες σύγχρονης, 26 ώρες ασύγχρονης).

Πιστοποίηση εκπαίδευσης
Με την ολοκλήρωση συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες συμμετέχουν σε Τεστ Πιστοποίησης Γνώσεων και δεξιοτήτων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Τεστ Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο επιτυχών/η επιτυχούσα θα λαμβάνει Βεβαίωση Επιτυχίας.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψήφιων ωφελούμενων στην Πράξη είναι να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διδακτικό προσωπικό Α.Σ.Κ.Τ.
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες Α.Σ.Κ.Τ.
 • Διοικητικό & Τεχνικό προσωπικό Α.Σ.Κ.Τ.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κάθε ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 1ου & 2ου κύκλου μαθητείας, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου.

Αίτηση Συμμετοχής

Περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει στις 9/10/2023 και λήγει στις 13/10/2023 και ώρα 23:59:59.

 

Πρόσκληση Συμμετοχής

 

Scroll to Top