Δραστηριότητες

 1. Διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συμποσίων, Βιωματικών Εργαστηρίων, Workshops, κύκλων μάθησης και προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και άλλων επιστημονικών δράσεων, με αντικείμενο:
  • την επιμόρφωση, τυποποίηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων διδακτικής/εκπαιδευτικής επάρκειας και υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης φοιτητικού πληθυσμού σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές,
  • την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων διδακτικής της τέχνης και της θεωρίας και ιστορίας της τέχνης με σκοπό την ποιοτική εκπαίδευση,
  • την βέλτιστη διεπιστημονική αντιμετώπιση ζητημάτων με στόχο την υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
  • την αξιοποίηση νέων καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).
 2. Διοργάνωση συναντήσεων μελών του διδακτικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την ανταλλαγή απόψεων επί καλών πρακτικών ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την άσκηση του διδακτικού έργου.
 3. Ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργειών και συνεργασιών και διοργάνωση δράσεων με Εργαστήρια, Κέντρα, Ινστιτούτα, Ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά από σύναψη σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Συντονισμός προγραμμάτων έρευνας και χρηματοδότησης επί θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 5. Παροχή υπηρεσιών, όπως εκπόνηση μελετών, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη διδασκαλία και μάθηση και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού κ.ά.
 6. Συνεργασία με μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης καθώς και άλλες διοικητικές υπηρεσίες και δομές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίες εμπλέκονται στην παροχή, υποστήριξη, βελτίωση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (όπως Κοσμήτορας, Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π., Δομή Ψυχικής Υγείας, Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ.ά.).
 7. Υποστήριξη διδασκόντων και ενημέρωση αυτών επί νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (όπως διαδίκτυο, e-class, power point, τηλεκπαίδευση κ.ά.).
 8. Δημιουργία και λειτουργία εστιακού σημείου (αποθετηρίου) συγκέντρωσης και αναδιανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
 9. Συγκρότηση ή/και εισήγηση στη Σύγκλητο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περί συγκρότησης Επιτροπών για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 10. Παροχή στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των ποιοτικών ποσοτικών δεδομένων των δράσεων που διοργανώνονται και υλοποιούνται ετησίων από το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
Scroll to Top