Σκοπός

Το «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» (με ακρωνύμιο ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.) | Centre for Teaching and Learning (με ακρωνύμιο CTL) ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4009/2011 & των άρθρων 7 και 84 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και ύστερα από την υπ’  αρ. πρωτ. 1303/8-4-2022 Απόφαση της Συγκλήτου Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Βάση του Νόμου Ν. 4957/2022, μετονομάστηκε σε «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» (με ακρωνύμιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) | Centre for Teaching and Learning (με ακρωνύμιο CTL), στης 30/5/2023, με απόφαση της Συγκλήτου Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο στόχος του  ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ είναι η διαρκής υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, η διασφάλιση υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις προαναφερόμενες, εντός του πλαισίου του συνεχούς εξελισσόμενου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.) και των αρχών της Δια Βίου Μάθησης.

Στρατηγικοί στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελούν οι:

Scroll to Top