Εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων batik με ειδική τεχνική (Cold Wax Batik textiles workshop), από κοινού με την πρεσβεία της Ινδονησίας στην Ελλάδα

“Gutta Tamarind Batik: Embracing Heritage and Modernity”
KOMUNITAS 22IBU
Indonesian Women Art Educators Community
Εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων batik με ειδική τεχνική (Cold Wax Batik textiles workshop), από κοινού με την πρεσβεία της Ινδονησίας στην Ελλάδα.
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023, από 10:00 μέχρι 15:00, στο ΙΓ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής (Κτήριο Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης). Στο εργαστήριο θα συμμετέχει ομάδα καλλιτεχνών, καθηγητών, εκπροσώπων εκπαιδευτικών & κοινωνικών φορέων της Ινδονησίας καθώς και μελών της αντιπροσωπείας της Πρεσβείας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με ομάδα διδακτικού και φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Στην έναρξη και μετά τη γνωριμία των ομάδων, θα ακολουθήσουν διαλέξεις από την ομάδα της Ινδονησίας και παρουσίαση του εργαστηρίου batik (εικαστική διαδικασία). Θα αναπτυχθεί το εικαστικό εργαστήριο με την ειδική τεχνική και τα υλικά και θα κλείσει με κύκλο ανατροφοδοτικής συζήτησης μεταξύ των ομάδων.
Η δράση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για τη σύναψη διεθνών σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την καλλιτεχνική και πολιτισμική ώσμωση.
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Πρεσβεία της Ινδονησίας, Αντιπροσωπεία της Ινδονησίας στην Ελλάδα
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων Α.Σ.Κ.Τ.
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών Α.Σ.Κ.Τ.
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Α.Σ.Κ.Τ.

Α.Σ.Κ.Τ. 2023-2024


“Gutta Tamarind Batik: Embracing Heritage and Modernity”
KOMUNITAS 22IBU
Indonesian Women Art Educators Community

Batik fabric workshop with a special technique (Cold Wax Batik textiles workshop) jointly with the Indonesian embassy in Greece.
The workshop will take place on Thursday, October 5, 2023, from 10:00 a.m. to 3:00 p.m., at the IG Painting Workshop (256 Piraeus Building, Ag. I. Rentis). The workshop will be attended by a group of artists, professors, representatives of Indonesian educational & social institutions as well as members of the Embassy delegation in Greece in collaboration with a group of teaching and student population of the Department of Visual Arts of the School of Fine Arts.
At the beginning and after the introduction of the groups there will be lectures by the Indonesian team and a presentation of the batik workshop (art process). The workshop will be developed with the special technique and materials and will close with a feedback discussion among the groups.
This project is a part of the educational planning of the School of Fine Arts for the establishment of international relations and the development of partnerships for artistic and cultural osmosis.
Cooperating agencies:
Embassy of Indonesia, Representation of Indonesia in Greece
Directorate of Academic Affairs of A.S.F.A.
Department of International Relations, Educational Programs and Educational Exchanges of A.S.F.A.
Teaching and Learning Support Center of A.S.F.A.

A.S.F.A. 2023-2024

Scroll to Top