Δομή & Όργανα

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εντάσσεται διοικητικά στην Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και εποπτεύεται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας που έχει την ευθύνη τήρησης του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου ο οποίος αφορά:

 1. Σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας καθώς και στη διάθεση και χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 2. Στην αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 3. Στη διάθεση πόρων για τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 4. Σε κάθε ανακύπτον θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Με πρόταση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και με απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ορίζεται Συντονιστής/Συντονίστρια του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (πρώην ΓΡΑΔΙΜ), με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης, εκ των μελών ΔΕΠ στην βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας και αναπληρωτή/τρια συντονιστή/τρια εκ των μελών ΔΕΠ Καθηγητή/τρια ή Αναπληρωτή/τρια Καθηγητή/τρια ή Επίκουρο/Επίκουρη Καθηγητή/τρια, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Συνεργάζεται με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για την προώθηση του σκοπού και των στόχων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 2. Εισηγείται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων το πρόγραμμα δράσεων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, την ανάπτυξη δράσεων συνέργειας με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς/ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 3. Συνεργάζεται με μονομελή και συλλογικά όργανα και δομές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 4. Συνεργάζεται με μέλη της ακαδημαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων με στόχο την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης.
 5. Οργανώνει επιμορφωτικές δράσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 6. Μεριμνά για τη δημιουργία και οργάνωση του εστιακού σημείου (αποθετηρίου) υποστηρικτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
 7. Αναπτύσσει κοινές δράσεις και συνέργειες με άλλες αντίστοιχες δομές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 8. Συντονίζει προγράμματα έρευνας και χρηματοδότησης του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και εισηγείται για τα έργα που είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος/Υπεύθυνη στην Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
 9. Εισηγείται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, η οποία διαβιβάζεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στη Σύγκλητο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προς ενημέρωση.

Το Κέντρο υποστηρίζεται διοικητικά και γραμματειακά από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή/και εξωτερικούς συνεργάτες με τα εξής καθήκοντα:

 1. Την καλή λειτουργία και υλοποίηση των πάσης φύσεων υποστηρικτικών δράσεων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης,
 2. Την επικουρία του έργου του/της Συντονιστή/Συντονίστριας και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων, των προγραμμάτων και των πάσης φύσεων δραστηριοτήτων που οργανώνονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 3. Την επικοινωνία με όλο το διδακτικό προσωπικό (τακτικό και με σύμβαση), τους συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες, φορείς και εν γένει συνεργάτες του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 4. Την παρακολούθηση Μητρώου Δράσεων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 5. Την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων σχετικών με τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 6. Την τήρηση στοιχείων οικονομικού χαρακτήρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 7. Την υποστήριξη διαδικασιών των έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται για λογαριασμό του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Scroll to Top